You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
FileТендер RFQ_EMO_2013-042 «Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-041 «Хаагдсан ... үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
Хаагдсан “Джидински” уул уурхайн үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах.
FileТендер RFQ_EMO_2013-038 «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гидрохимийн мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (Монгол)», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-037 «Бохирдуулагч бодисын хэмжээг бууруулахад чиглэгдсэн экологийн хөрөнгө оруулалтын дарааллыг тогтоох талаар зөвлөмж гаргах, материал хүлээн авах хугацаа : 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-036 «Сэлэнгэ мөрний цутгал дахь усны чанарын ба ёроолын ургамал амьтны мониторинг », материал хүлээх авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04- 25 өдөр
Шинэ Тендерийн Зар Мэдээ
Шинэ Тендерийн Зар Мэдээ
FileRFQ_EMO_2013-035
«Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмыг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх кампанит ажил », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 08-ны өдөр хүртэл
Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
VA/2013/B5002/2006
малын сэг зэм устгах туршилтын байгууламжийн барилгын дизайн гаргах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 3-р сарын 06 - 13 өдөр
Байгаль нуурын сав газрын нарийвчилсан ХДОДШ
Байгаль/Сэлэнгийн сав газрын нарийвчилсан ХДОДШ. ХДОДШ-г хил дамнасан сав газрын усны нөөцийн менежмент болон биологийн олон янз байдлыг хадгалж үлдэх Орос-Монгол улсын хамтарсан үйл ажиллагааны стратеги боловсруулахад ашиглана
VA/2012/B5103/1513
Төслийн монгол талын үндэсний зохицуулагч ажилд авна, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 11-р сарын 30-наас 2013 оны 1-р сарын 27 өдөр
VA/2012/B5103/1372
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх зөвлөх, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 10 -р сарын 31-нээс 11-р сарын 7-ны өдөр
VA/2012/B5103/1304
Биологийн олон янз байдлын эксперт, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 10 дугаар сарын 15-наас 22-ны өдөр
"Байгаль нуурын эрдэнэсийн сан" боловсролын багц материалын танилцуулга Feb 21, 2013 from 08:00 AM to 01:00 PM
Хөгжим, Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр бага болон дунд ангийн сурагчдад зориулсан боловсролын багц "Байгаль нуурын эрднэсийн сан" илтгэл 2-р сарын 21-ний өдөр тавина.
Бүх Оросын симпосиум "Аналитик химийн сэдэвчилсэн асуудлууд. Аналитик аргачлалаар хүрээлэн буй орчны биет зүйлсийг шинжлэх нь" from Aug 19, 2012 02:25 PM to Aug 26, 2012 02:25 PM Улаан-Үүд хот,
Бүх Оросын аналитик химийн симпозиум, Улаан-Үд хот
Олон нийтийн мэдээлэл сурталчилгааны төлөвлөгөө - Монгол
Байгаль нуурын сав газрын байгалийн нөөцийг хамгаалах менежментийн Мэдээлэл Сурталчилгааны Төлөвлөгөө, Монголын хэсэг
2012 оны товч дүгнэлт
Төслийн 2012 оны ололт амжилтын товч дүгнэлт
ХДОДШ-нд зориулсан халуун цэгүүдийн үнэлгээ
ХДОДШ-нд зориулсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээ
Олон Нийтийн Мэдээлэл Сурталчилгааны Төлөвлөгөө ба Жуулчдын судалгаа – ОХУ
Document Actions