You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
VA/2013/B5002/2239
УЗОБ/УЗХБ талаарх сургалтын эксперт (Монгол), материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25- 5-р сарын 26 өдөр
Байгаль нуур орчмын мужийн ба Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн Хамгаалалтын Захиргаадын дарга нарын ажлын уулзалт from Apr 18, 2013 09:00 AM to Apr 19, 2013 06:00 PM
FileТендер RFQ_GPSO_2013-057 «Алт олборлох ба боловсруулах үйлдвэрүүдээс байгаль орчинд үзүүлж буй хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй нөлөөллийг бууруулах технологийн шийдэл боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 16- наас 5-р сарын 4 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-056 «Баримтат кино хийх», материал хүлээн авах хугаца: 2013 оны 4-р сарын 16-25 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-055 «Удаан задардаг хорт бодис ба удаан задардаг органик бохирдуулагч бодисын талаарх оролцогч талуудын мэдээлэл болон менежментийг сайжруулах сургалт», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 16-наас 5-р сарын 4-ний өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-036 «Сэлэнгэ мөрний цутгал дахь усны чанарын мониторинг», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 15-наас 5-р сарын 4-ний өдөр
Хил дамнасан хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх боломжууд
Байгалийн нөөц, байгаль орчин ба экологийн асуудлаарх Төрийн Думын байнгын хорооны дугуй ширээний ярилцлага Apr 08, 2013 from 11:00 AM to 03:00 PM
« “Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын ТХГН-ийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжил 2012-2020” Холбооны хөтөлбөр дэх Байгаль нуурыг хамгаалах хууль тогтоомжийг уялдуулан зохицуулах»
FileТендер RFQ_EMO_2013-054 «"Байгаль нуурын сав газрын андууд" ТББ-уудын сүлжээний концепцийг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, ОХУ», материал хүлээн авах хугаaцаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-050 «Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг дэмжих (БНМТ), ОХУ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-049 «Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг дэмжих (БНМТ), Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-043 «...Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургууудад компьютер дүн шинжилгээ хийх», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
Тендер RFQ_EMO_2013-043 «Малыг сэг зэмийг булшилж хаясан газруудыг илрүүлж тогтоогдсон газруудад боом өвчний бактери илрүүлэх хөрсний микробиологийн шинжилгээ хийх ба Буриад улсын Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургуудад компьютер дүн шинжилгээ хийх», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 15 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-048 «Байгаль нуурын сав газрын экологийн Атлас хийх, ОХУ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-047 «Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас хийх, Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-046 «Спорт загасчлалын загвар хөтөлбөр боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-045 «Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулсан иж бүрэн эко-аяллын багц », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-040 «Байгаль нуурын сав газар дахь бохирдуулагч бодисын тархалтын ба усны баллансын загвар боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-039 «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гидрохимийн мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (ОХУ)», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-053 «Байгаль нуурын Андууд” ТББ-уудын сүлжээний үзэл баримтлалыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-044 «...Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янжима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах», материал хүлээн авах: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
ОХУ, Буриад улсын Ярикто тосгоны Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янжима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газар нутагт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах
Document Actions