You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
Тендер RFQ_GPSO_2014-078 : материал хүлээн авах хугацаа сунгах
FileТендер RFQ_GPSO_2014-078 (IWC-78317) “Төслийн УЗ-ийн хурал болон Стратеги Үйл ажиллагааны Хөтөлбөрийн багийн зөвлөгөөн, олон улсын конференци зохион байгуулах", Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-сарын 30 өдрөөс - 5-р сарын 20 өдөр хүртэл
Тендер RFQ_GPSO_2014-078 (IWC-78317) “Төслийн Удирдах Зөвлөлийн хурал болон Стратеги Үйл ажиллагааны Хөтөлбөрийн багийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах; Росприроднадзортой хамтран Байгаль нуурын бүс нутгийн ба Монголын байгаль хамгаалах чиглэлээр ажилдаг байгууллагуудыг оролцуулсан байгаль орчныг хамгаалах асуудлаар онол-крактикийн олон улсын конференци зохион байгуулах”. Мэдүүлэг бэлтгэхдээ өргөдлийн маягт ашиглана уу. Материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 30 өдрөөс - 2014 оны 5-р сарын 20 өдөр
БОНХЯ-ны төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалт from Apr 29, 2014 06:00 AM to Jan 08, 2015 06:00 AM Ulaanbaatar, Mongolia ,
29 April 2014 Ulaanbaatar, Mongolia
Байгаль нуурын эрдэнэс - сургалт арга зүйн багц материалын танилцуулга Монголд from Apr 28, 2014 05:25 AM to Jan 08, 2015 05:25 AM Ulaanbaatar, Mongolia ,
28 April 2014 Ulaanbaatar, Mongolia
Хил дамнасан усны хамтын ажиллагааны давуу талыг үнэлж дэлгэрүүлэх тухай ажлын уулзалт from Apr 22, 2014 04:55 AM to Jan 09, 2015 04:55 AM Женев, Швейцари ,
2014 оны 4-р сарын 22 Женев, Швейцари
Тендерийн хугацаа сунгах
Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр)
Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр) Apr 18, 2014 09:25 AM
Өгийн нуурын товч танилцуулга ба нуур орчмын газар нутгийн цэвэрлэгээ
Тендер RFQ_GPSO_2014_066 (IWC-78317) “Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх”, материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 05 - 25 өдөр.
Зураг ба зохион бичлэгийн уралдаан from Apr 15, 2014 05:10 AM to Dec 18, 2014 05:10 AM
Өгийн нуурын товч танилцуулга ба нуур орчмын газар нутгийн цэвэрлэгээ from Apr 15, 2014 04:55 AM to Apr 18, 2014 04:55 AM
“Хил Хязгааргүй Байгаль нуур” HD кино ТВ сувгуудаар from Apr 14, 2014 05:45 AM to Dec 18, 2014 05:45 AM
Байгаль нуурын мөсийг цэвэрлэх кампанит ажил from Apr 12, 2014 05:35 AM to Apr 18, 2014 05:35 AM
Байгаль нуурын төсөл- дунд шатны үнэлгээ from Apr 11, 2014 01:45 AM to Apr 13, 2014 01:45 AM Buryatia,
FileТендер RFQ_GPSO_2014-077 (IWC-78317) Газрын доорх ба гадаргын ус болон хөрс бохирдуулахаас сэргийлж ашигт малтмал олборлох шинэ газар сонгон үлгэр жишээ болгон харуулах ”. Материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2014_076 (IWC-78317) «Байгаль нуурын экологийн атлас хэвлэх - Монгол улс». Материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр.
FileТендер RFQ_GPSO_2014_075 (IWC-78317) «Байгаль нуурын экологийн атлас хэвлэх - ОХУ». Материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2014-074 (IWC-78317) “Байгаль нуурын бүс нутагт орнитологийн жуучлал зохион байгуулах хөтөч бэлтгэх сургалт”; материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2014-073 (IWC-78317) “Эко аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжилд зориулсан "Байгаль нуурын сувдан зүүлт" сэтгүүлийг бэлтгэж хэвлүүлэх" (Байгаль нуурын ТХГ-ын нийгэмлэг) ... Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
Document Actions