You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан Байгаль нуурын олимпиад from Sep 28, 2014 05:25 AM to Jan 09, 2015 05:25 AM
FileТендер RFQ_GPSO_2014_082 (IWC-78317) “Хобойн болон Ханхойн хошууны Нөөц Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө; “Заповедное Прибайкалье" УТХГ, Эрхүү муж, ОХУ”; өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 9 сарын 11 - 23 өдөр
FileTендер RFQ_GPSO_2014_084 (IWC-78317) “Хөвсгөл нуур - Эг ба Идэр голуудын сав газрын усны нэгдсэн менежментийг сайжруулах ба мэргэжилтнүүдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт ”; өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 9 сарын 11 - 23 өдөр
FileTeндeр RFQ_GPSO_2014_083 (IWC-78317) «Байгаль нуурын эрэг орчим ба Эг голын эргийн зарим хэсгийг хог хаягдлаас цэвэрлэх мөн эрүүл ахуй, ариун цэврийг сахих мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт ”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 9-р сарын 11- 23 өдөр
FileTeндeр RFQ_GPSO_2014_076 (IWC-78317) Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас, туршилтын хэвлэл - Монгол; өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 9 сарын 11- 23 өдөр
FileTeндeр RFQ_GPSO_2014_075 (IWC-78317) «Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас, туршилтын хэвлэл - Орос; өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 9 сарын 11- 23 өдөр
“Байгалийн өв ба эко-туризм” олон улсын судалгаа-дадлагын конференци from Aug 25, 2014 05:25 AM to Jan 09, 2015 05:25 AM Гремячинск, Буриад, ОХУ,
2014оны 8-р сарын 25-ны өдөр Гремячинск, Буриад, ОХУ
“Байгаль нуурын талаарх харилцан яриа” олон улсын 3-р Форум from Aug 21, 2014 05:20 AM to Jan 09, 2015 05:20 AM
FileTeндeр RFQ No: RFQ_GPSO_2014_082 (IWC-78317) «Ханхойн хошууны биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын маршрут, “Заповедное Прибайкалье“ Нөөц Газар, Эрхүү муж, Орос. өргөпөл хүлээн авах хугацаа- 2014 оны 8сарын 01-11 өдөр
Олон улсын зөвөлгөөнд танилцуулсан "Байгаль нуурын эрдэнэс"сургалт-арга зүйн багц from Jul 26, 2014 05:15 AM to Jan 09, 2015 05:15 AM
Байгаль нуур, Ушканьи арлууд очих томилолт from Jul 25, 2014 05:10 AM to Jan 09, 2015 05:10 AM
Удирдах зөвлөлийн хурал from Jul 24, 2014 05:10 AM to Jan 09, 2015 05:10 AM Гремячинск, Буриад, ОХУ,
2014оны 7-р сарын 24-ны өдөр, Гремячинск, Буриад, ОХУ
Орос болон Монголын байгаль орчны байгууллагууд оролцсон байгаль хамгаалах асуудлаарх олон улсын шинжлэх ухаан- практикийн конференци from Jul 23, 2014 05:10 AM to Jul 24, 2014 05:10 AM Гремячинск, Буриад, ОХУ,
2014оны 7-р сарын 23-ны өдөр, Гремячинск, Буриад, ОХУ
ЭЗХАХБ-ын удирдах зөвлөлийн хурал from Jul 04, 2014 05:05 AM to Jan 09, 2015 05:05 AM Улаан-Үд, ОХУ,
2014оны 7-р сарын 04-ний өдөр, Улаан-Үд, ОХУ
“Экологийн этик ба 21-р зууны тотгвортой хөгжлийн технологи” олон улсын шинжлэх ухаан-хэрэглээний судалгааны талаарх конференци from Jun 30, 2014 05:00 AM to Jan 09, 2015 05:00 AM
Ариун цэвэр ба эпидемиологийн хяналт- зөвөлгөөн from Jun 20, 2014 04:55 AM to Jan 09, 2015 04:55 AM
FileТендер RFQ No: RFQ_GPSO_2014_081 (IWC-78317) "Байгаль нуурын ТХГН-ийн байгаль орчны байцаагч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулах"; өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 - 05- 29 - 2014- 06- 09
FileТендер RFQ No: RFQ_GPSO_2014_080 (IWC-78317) ОХУ, Буриад улсын Забайкальски БЦГ-ын Сорозья байд зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлал ба амралт зугаалгын төлөвлөгөө боловсруулах ; өргөдөл хүлээн авах хугацаа - 2014 оны 05-29 - 06-09
FileТендер RFQ_GPSO_2014_079 (IWC-78317) "Буриад ба Монгол орны газар нутаг дах хил дамнасан усан объектуудад ариун цэвэр-халдварын хяналт тавих олон улсын хээрийн ажил". Өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 5-р сарын 25 өдрөөс 6-р сарын 5-ны өдөр хүртэл",
Оросын Эко- долоо хоног from May 17, 2014 02:20 AM to May 21, 2014 02:20 AM
Document Actions