You are here: Home / ҮР ДҮН / Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Гүйцэтгэгч: Эрхүүгийн Техникийн Улсын Их Сургууль
Бүтээгдэхүүн:
  • Оросын ТХГН-ийн тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбарын дагуу Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл тогтоогдсон байна;
  • Аялал жуулчлалаас ТХГН-т үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах өнөөгийн аргачлалыг судалсан байна;
  • Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын ТХГН-ийг амралт, зугаалгын зорилгоор ашиглах концепцийн баримт бичгийг боловсруулсан байна;
  • Аялал жуулчлалаас Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын төрөл бүрийн экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн урьдчилсан судалгааг (ТХГН, Орчны бүс, тээврийн коридор) хийсэн байна.
  • Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө(байж болох ачааллын даацыг харгалзан үзэх) боловсруулсан байна.
  • Байгаль нуурын сав газрын ТХГН-ийн (Байкальск, Байкало-Ленски, Баргуужин, Забайкальск, Джерсински) ХЗ-дын ажилтнуудад зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулсан байна.

Төлөвлөгөө татаж авах

Document Actions