You are here: Home / ҮР ДҮН / 2012-2015 Хураангуй

2012-2015 Хураангуй

НҮБХХ-ДДБОС-гийн "Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент" төслийн 2012-2015 онд хэрэгжсэн тайлан.

УЗ-ийн баталсан ажлын төлөвлөгөө болон төслийн ажлын хүрээнд нийт 96 ажил хийж гүйцэтгэсэн. Эдгээр ажлыг өөр өөр байгууллагууд гүйцэтгэсэн юм.

Төсөл нь төслийн зорилго, зорилтуудад нийцсэн олон төрлийн үйл ажиллагаанд оролцох буюу дэмжлэг үзүүлсэн.

Төслийн багийн гишүүд 2012-2015 онд нийт 124 ийм арга хэмжээ ба хуралд оролцсон юм. Төслийн талаарх мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн 240 эх үүсвэрээр дамжуулан нийтлэв.

2012 оны баталсан төсөв 95% биелсэн

2013 оны баталсан төсөв 99% биелсэн

2014 оны баталсан төсөв 96% биелсэн

2015 оны баталсан төсөв 95% биелсэн

 

2015 оны 1-р улирлын тайлан татах

2015 оны 1-р улирлын тайлан(Орос) татах

2015 оны 2-р улирлын тайлан татах

2015 оны 2-р улирлын тайлан(Орос) татах

2015 оны 3-р улирлын тайлан татах

2015 оны 3-р улирлын тайлан(Орос) татах

Document Actions