You are here: Home / ҮР ДҮН / 2013 оны товч дүгнэлт

2013 оны товч дүгнэлт

2013 онд хүрсэн амжилт, товч дүгнэлт

Төсөл өөрийн зорилго ба үүрэг2013 summaryт нийцсэн олон арга хэмжээнд оролцон дэмжиж ирсэн. 2013 онд төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нийт 46 арга хэмжээнд оролцсон байна. Хэвлэл мэдээллийн 60 гаруй байгууллага төслийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл нийтэлсэн. Дэмжиж оролцсон арга хэмжээний жагсаалтыг хавсаргав.
Төслийн вэб хуудсыг Орос, Монгол, Англи хэлээр ажиллуулж мэдээллийг байнга шинэчлэн баяжуулж ирсэн.
Төслийн хоёр дах жилийн батлагдсан төсөв 1 143 690.97 ам. доллар. 2013 оны эцсийн гүйцэтгэл 1 106 230.92 ам. доллар болсон ба төсвийн гүйцэтгэл 97%-тай байна. 

 

Төслийн бүх тайлан ба гарсан үр дүнгийн талаар доорх вэб хуудаснаас харах боломжтой:

http://baikal.iwlearn.org/.

2013 оны 1-р улирлын тайланг татах

2013 оны 2-р улирлын тайланг татах

2013 оны 3-р улирлын тайланг татах

2013 оны 4-р улирлын тайланг татах

Document Actions