You are here: Home / ҮР ДҮН / Сэлэнгийн сав газар дах Монгол улсын засаг захиргааны нэгжийн хэрэгцээг хянах ба эрэмблэхийн сацуу хэрэгжиж байгаа ба төлөвлөгдсөн усан хангамж, усны ариун цэврийн төслүүдийг тодруулахад Хараа голын сав газрын бохирдлын үнэлгээг анхаарах (UNESCO 1.4)

Сэлэнгийн сав газар дах Монгол улсын засаг захиргааны нэгжийн хэрэгцээг хянах ба эрэмблэхийн сацуу хэрэгжиж байгаа ба төлөвлөгдсөн усан хангамж, усны ариун цэврийн төслүүдийг тодруулахад Хараа голын сав газрын бохирдлын үнэлгээг анхаарах (UNESCO 1.4)

Үр дүн 1.4 - Сэлэнгэ мөрний сав газрын бохирдлын үнэлгээнд доорх асуудлуудыг хамруулсан болно. Үүнд:

1. Хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн усан хангамж ба усны ариун цэврийн төслүүдийг тодруулах ажлыг хамруулан Сэлэнгийн сав газар дах Монголын засаг захиргааны нэгжийн хэрэгцээг хянан үзэх ба эрэмблэхдээ доорх асуудлыг харгалзах:

  • том хотууд ба засаг захиргааны нэгжүүд дэх усан хангамж, усны ариун цэвэр ба бохир ус;
  • Хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн ус ба усны ариун цэврийн төслүүд;
  • төв суурин газруудаас үүсэх бохирдлыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хянан шалгах.


2. Хараа голын сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээний тодорхой жишээнд доорх асуудлуудыг тусгасан:

  • сав газрын усны чанарт үзүүлэх хүний нөлөөл;
  • гадаргын болон газар доорх усны чанарт үзүүлэх бохирдлын гол аюул занал.
  • гол бохирдуулагчийн эх үүсвэр, төрөл ба бохирдлын түвшинг хамарсан халуун цэгүүд;
  • хотын бохир усыг цуглуулах, цэвэрлэх, зайлуулах зэрэг асуудлыг багтаасан хот суурин газрын бохир, үерийн усны ба хатуу хог хаягдлын менежмент;
  • сав газрын усны нөөцийн тогтвортой байдал болон хүний ба экосистемийн эрүүл мэндэд үзүүлэх усны бохирдлын сөрөг нөлөөлөл.

Download - Selenga report

Document Actions