You are here: Home / ҮР ДҮН / Идэр ба Эг голын дэд сав газруудын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (Монгол)

Идэр ба Эг голын дэд сав газруудын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (Монгол)

Монголын усны форум- Ус хэлц (Монгол)

2013онд боловсруулсан Идэр ба Эг голуудын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөөг 2014 онд БОНХЯамнаас батлав. Төлөвлөгөө болон арга зүйн материалыг хэвлэн нийтэлж сум аймгийн Захиргаа ба усны менежментийг эрхэлдэг байгууллагуудын ажилтнуудад зориулан сургалт явуулав.

Идэр дэд сав газрын төлөвөлгөө

Эг дэд сав газрын төлөвлөгөө

Орхон-Сэлэнгэ төлөвлөгөө

Document Actions