You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын мэдээллийн төв (БНМТ). Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын хоёр жил дутмын тайлан.

Байгаль нуурын мэдээллийн төв (БНМТ). Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын хоёр жил дутмын тайлан.

Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн (ОХУ), Орхон голын сав газрын зөвлөл (Монгол Улс), Усны Үндэсний Хорооо (Монгол Улс)

БНМТ-ийн үзэл баримтлал ба мэдээллийн бүтцэд суурилан боловсруулсан Орос ба Монгол улсын БНМТ-ийн мэдээ, мэдээлэл солилцох протоколын хүрээнд сав газрын мэдээлэл цуглуулж БНМТ-ийн порталд (секци – Баримт бичигт)оруулсан.   Байгаль нуурын сав газрын хүрээлэн буй орчны 2012-2013оны төлөв байдлын тайлан” бэлдсэн. Порталын бүх бүлгүүдэд мэдээлэл оруулсан: Баримт бичиг, Мэдээ, Атлас, Мониторинг, Загварчлал ба Анд нөхөд. Байгаль нуурын төслийн –“Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас” хүрээнд боловсруулсан газрын зургуудыг Атлас гэсэн бүлэгт байрлуулсан. Үүнээс гадна бүх зургийг БНМТ-ийн сайт дээр IW: LEARN GeoNote Map Server: http://geonode.iwlearn.org/ нийтлэн тавьсан. Бүх мэдээллийг англи, орос, монгол хэлээр авч болно. 2012-2013 оны тайланг 2015 оны нэгдүгээр сард англи, орос, монгол хэлээр нийтлэн тавина.

Тайлан татах

Document Actions