You are here: Home / ҮР ДҮН / УЗОБ -ийн талаарх гарын авлага ба сургалт

УЗОБ -ийн талаарх гарын авлага ба сургалт

Удаан задардаг органик бохирдуулагч(УЗОБ), хорт бодисын(УЗХБ) талаарх оролцогч талуудын мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх сургалт семинар

Бүтээгэдхүүн 1.4-ийн хүрээнд халуун цэгүүдийг хянан үзэх ажлын нэг хэсэг болгон Байгаль  нуурын сав газрын экосистемд багагүй аюул учруулж болзошгүй тул УЗОБ болон УЗХБ-ын асуудалд  нуурын сав газрын байгаль орчны хяналтын болон бусад байгууллагуудын анхаарлыг Төслийн Менежментийн Нэгж хандуулсан юм.

УЗОБ/УЗХБ талаарх байгаль хамгаалах төрийн хяналтын  болон бусад байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор Буриад болон Монголд сургалт семинар зохион байгуулав.

Орос, Монгол хэл дээрх гарын авлагт Байгаль нуурын сав газрын УЗОБ ба УЗХБ тухай болон тэдгээрийн үйлдвэрлэл (хэрэв байдаг бол), аж үйлдвэр ба хөдөө аж ахуйн хэрэглээ, түүнчлэн хадгалах хугацаа нь өнгөрсөн бодистой агуулах г.м. мэдээ, мэдээлллийг тусган боловсруулсан болно.

УЗОБ/УЗХБ талаарх гарын авлага орос хэл дээр татаж авах

УЗОБ/УЗХБ талаарх гарын авлага монгол хэл дээр татаж авах

Document Actions