You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын сав газрын Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээ

Байгаль нуурын сав газрын Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээ

ANO “Олон улсын төслүүдийн төв” (Москва), Геоэкологийн Хүрээлэн (Улаанбаатар), Саскиа Марайниссэн

2008 онд урьдчилсан байдлаар боловсруулсан Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээг өргөн хүрээнд дахин тоймлон авч үзэн 2013 онд шинэчилсэн. Шинэчлэн боловсруулсан ХДОДШ-нд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээ, газар доорх ус бохирдох эрсдэл ба газар доорх/гадаргын усны харилцан үйлчлэл, Сэлэнгэ мөрний цутгалын судалгаа зэрэг судалгаанууд нэмж оруулсан болно. Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээ орос, монгол ба англи хэл дээр хэвлэн гаргав.

Download TDA document (Mongolian)

Document Actions