You are here: Home / ҮР ДҮН / Сургалтын үнэлгээ (ОХУ)

Сургалтын үнэлгээ (ОХУ)

Данилова З.A., ОХУ
  • Сургалтын “Өөрийн үнэлгээ” хийх арга зүйг танилцуулсан.
  • Сургалтын “Өөрийн үнэлгээ” хийх зааварчилгsu Монголын талын мэргэжилтэнтэй хамтран боловсруулсан;
  • Усны нэгдсэн менежментийн гол оролцогчдод зориулсан

  сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох арга зүйгболовсруулан гаргасан;

  • Усны нэгдсэн менежментийн асуудлаарх сургалтын хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох үнэлгээг гаргасан;
  • Усны нэгдсэн менежментийн асуудлаарх сургалтын хэрэгцээ шаардлагад тодорхойлоход оролцсон хүмүүсээс гарсан саналын дагуу зохион байгуулах сургалтанд тохирсон сургагч, зөвлөхүүдийг тодорхойлсон.
  • Сургалтын Мастер Төлөвлөгөөг хийж боловсруулсан;
  • Гадаадад сургалтанд хамрагдах боломжийг судлан гол харилцах институтууд ба хийх үйл ажиллагааг тодорхойлсон;
  • “Өөрийн үнэлгээ” хийх зааварчилгааны дагуу семинар зохион байгуулсан.

  Тайланг татаж авах

  асуулга-судалгааг -9 сар татаж авах

  Document Actions