You are here: Home / ҮР ДҮН / Сургалтын үнэлгээ (Монгол)

Сургалтын үнэлгээ (Монгол)

Солонго Цэвэгмид, Монгол
 • “өөрийн үнэлгээ” хийх сургалтын арга зүйг
  танилцуулсан.
 • “Өөрийн үнэлгээ” хийх зааварчилгааг Оросын
  талын мэргэжилтэнтэй хамтран боловсруулсан;
 • Усны нэгдсэн менежментийн асуудлаарх сургалтын
  хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох арга зүйг
  боловсруулан гаргасан;
 • Цуврал сургалт явуулахад хийх мониторинг ба
  үнэлгээний систем боловсруулсан;
 • Усны нэгдсэн менежментийн асуудлаарх сургалтын
  хэрэгцээ шаардлагад тодорхойлоход оролцсон хүмүүсээс гарсан саналын дагуу зохион байгуулах сургалтанд тохирсон сургагч, зөвлөхүүдийг тодорхойлсон.
 • Сургалтын Мастер Төлөвлөгөөг боловсруулсан;
 • “Өөрийн үнэлгээ” хийх зааварчилгааны дагуу семинар зохион байгуулсан;
Document Actions