You are here: Home / ҮР ДҮН / ЭЗХАБ-тэй хамтран хийсэн Сэлэнгэ мөрний дэд сав газрын УННМТ-ний үнэлгээ

ЭЗХАБ-тэй хамтран хийсэн Сэлэнгэ мөрний дэд сав газрын УННМТ-ний үнэлгээ

Зөвлөх баг
Энэ ажил нь Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллгагааны Байгууллага (ЭЗХАБ)-аас хэрэгжүүлж буй тусгай зөвлөх багийн төслийн ажилтай (Төв ба зүүн Европын байгаль хамгаалах арга хэмжээний хөтөлбөр) зэрэгцэн 2013 онд эхэлсэн ба төсөл нь усны нөөцийн эдийн засгийн хөшүүргийн аргыг хэрэглэн Буриад улсын устай холбоотой эдийн засгийн багц асуудлын шийдлийг сайжруулахад чиглэсэндсэн байна. Хэрэглэгчидтэй хамтран ажилласан ажлын үр дүн, ижил давуу талуудыг нэгтгэн оруулах юм.
Судалгааны ажлаас дараах гол үр дүн, бүтээгдхүүн гарна:
  • Өнөөгийн ус хангамжийн сүлжээ, усалгаатай тариалан, ус хуримтлуулах байгууллагын бүртгэл ба өртөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх.
  • Эдгээр байгууллагуудын бүтээмж, үр ашигтай байдал болон бүтээмжээ сайжруулах, урамшууллын систем зэрэгт анализ хийнэ.
  • Усны эдийн засгийн үнэлгээг сайжруулах зорилгоор төсвийн үр ашигтай зарцуулалтын байдалд анализ хийх
  • Дээрх байгууллагуудын бүртгэл, зардал, эдийн засгийн бүтээмж, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн ашиглалтыг сайжруулах, урамшууллын системиийг бий болгох чиглэлээр зөвлөмж боловсруулж батлуулах.
Document Actions