You are here: Home / ҮР ДҮН / Олон Нийтийн Мэдээлэл Сурталчилгааны Төлөвлөгөө ба Жуулчдын судалгаа – ОХУ

Олон Нийтийн Мэдээлэл Сурталчилгааны Төлөвлөгөө ба Жуулчдын судалгаа – ОХУ

Байгаль нуурын сав газрын байгаль орчны өнөөгийн нөхцөл байдал, учирч буй бэрхшээл ба аюул заналын талаарх мэдээлэл сурталчилгааны төлөвлөгөө боловсруулсан. Энэхүү төлөвлөгөө нь  төслийн зорилтод бүлгүүд болох засгийн газар(хэлтэс, Их Хурлын гишүүд, орон нутгийн засаг захиргаа ба шүүх); иргэний нийгэмд (ТББ, нутгийн иргэдийн байгууллага ба нийцтэй байдал) чиглэгдсэн юм. Төслийн мэдээлэл сурталчилгааны үйл ажиллагаа нь үндэсний түвшинд ба улс дамнан мэдээлэл, мэдлэгээ солилцох асуудалд нэгэн адил анхаарал хандуулдаг.

Үүнээс гадна байгаль орчны бохирдол ба байгалийн аялал жуулчлалын талаар асуумж боловсруулж жуулчдаас санал асуулга авсан.

Ажлын тайлан (ОРОС) татаж авах

Судалгааны тайлан (ОРОС) татаж авах

 

Document Actions