You are here: Home / ҮР ДҮН / Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах

Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах

2015 онд Орос, Монголын экспертүүд СҮАХ-ийн хоёр жилийн ажлыг ОХУ-ын ба Монгол Улсын байгаль орчны яамдын удирдамж дор боловсруулж дуусгав. СҮАХ татаж авах (Англи) СҮАХ татаж авах (Орос) СҮАХ татаж авах (Монгол)

2015 онд Орос, Монголын экспертүүд  СҮАХ-ийн хоёр жилийн ажлыг ОХУ-ын ба Монгол Улсын байгаль орчны яамдын удирдамж дор боловсруулж дуусгав.

Орос ба Монголын ЗГ СҮАХ-ийг 2015 оны 10 дугаар сард батлав.

СҮАХ нь Байгаль нуурын сав газрын экосистемд нүүрлэж буй аюул заналыг бууруулах зорилготой. Энэхүү хөтөлбөр нь Байгаль нуурын сав газрын экосистемийг хамгаалах Орос-Монголын хамтарсан үйл ажилагааг өөртөө агуулж байна.

Энэ хөтөлбөр Байгаль нуурын төслийн хаалтын чухал үе шат юм. СҮАХ нь Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын биологийн олон янз байдал ба байгалийн нөөцийг хамгаалахад чиглэсэн бодлогыг зохицуулах хүрээг үүсгэн өгч байгаа юм.
Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээний явцад Байгаль нуурын сав газрын хуурай ба усан экосистемд нүүрлэж буй  аюулыг Орос болон Монголын газар нутагт тодорхойлон зэрэглэл тогтоосон. СҮАХ нь Орос ба Монголын ЗГ-ын  техникийн болон стратеги үйл ажиллагааны тусламжтайгаар иймэрхүү аюул заналыг хянаж урьдчилан сэргийлэх системтэй арга зүйгээр хангах юм.

СҮАХ татаж авах (Англи)

СҮАХ татаж авах (Орос)

СҮАХ татаж авах (Монгол)

Document Actions