You are here: Home / ҮР ДҮН / Орхон голын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)

Орхон голын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)

Монголын усны форум –ус хэлц

Орхон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн
менежментийн төлөвлөгөө нь “Монгол оронд УННМ-
ийг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд 2012 онд хийгдэж
батлагдсан. 2013 онд Орхон голын Сав Газрын
Захиргаа байгуулагдаж төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажил
эхэлсэн. Төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийгдсэн ба
Орхон голын сав газрын усны менежметийн
төлөвлөгөөнд Хараа, Ерөө, Туул голын төлөвлөлтийг
нэгтгэх зэрэг хэд хэдэн санал зөвлөмжүүд гарсан.

Тайланг татаж авах

Document Actions