You are here: Home / ҮР ДҮН / Сэлэнгэ Мөрний Сав Газрын Усны Чанарын Мониторингийн Нэгдсэн Хөтөлбөр

Сэлэнгэ Мөрний Сав Газрын Усны Чанарын Мониторингийн Нэгдсэн Хөтөлбөр

Гидрохимийн хүрээлэн (ОХУ), Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лаборатори (Монгол)

Оросын Гидрохимийн хүрээлэн ба монголын Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лаборатори 2012 онд Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэлэлцэн тогтож, хүлээн авсан. Энэ нь  аналитик хэмжилтийн чанарыг шалгах нэгдсэн нэг хандлага боловсруулах боломжийг ОХУ ба Монголд олгож байгаа юм. Микроэлементууд (мышьяк, кадмий, марганец, хром, молибден, кобальт, никель, алюминий), катионууд (литий, натрий, калий, магний, кальций, аммоний), анионууд (фториды, хлориды, бромиды, нитриты, нитраты, фосфаты, сульфаты), газрын тосны бүтээгдэхүүн ба хүчил төрөгчийн химийн ашиглалт зэргийг тогтоох интеркалибрацийн аргын 2үе шат 2014 онд дууссан.            Монголын лабораторийн өгсөн хэмжилтээс үзэхэд зөвхөн таван үзүүлэлт: хатуулаг, кальци, фосфорын фосфатууд, сульфатууд ба хлоридуудын үзүүлэлтүүд оросын үзүүлэлттэй адил бөгөөд харьцуулж болохуйц байв. Монголын  лабораторид гадаргын усыг шинжлэх ба хэмжилтийн чанарыг шалгахад (мышьяк, кадмий, марганец, хром, молибден, кобальт, никель, алюминий), катионууд (литий, натрий, калий, магний, кальций), анионууд (фториды, бромиды, фосфаты, сульфаты) илүү мэдрэг арга зүйг нэвтрүүлэх зорилгоор монголын мэргэжилтнүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг Улаан-Үд хотод хийв. Түүнчлэн Улаанбаатар хот дах монголын төв лабораторийг өндөр үнэтэй  төхөөрөмжөөр хангасан ба байгаа төхөөрөмжийг сайжруулсан (ионный хроматограф болон атомын абсорбацийн аргаар хүнд металлыг шинжлэх).

Тайлан татах (GHI)

Тайлан татах (CLEM)

Document Actions