You are here: Home / ҮР ДҮН / Идэр голын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)

Идэр голын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)

Монголын усны форум –ус хэлц
  • Идэр голын сав газрын экологи, нийгэм, эдийн

засгийн суурь судалгаа, эдгээрээс байгаль орчинд
тухайлбал усны чанар, усан орчны биологийн төрөл
зүйлд үзүүлж буй нөлөөллийн талаар мэдээлэл

цуглуулж дүгнэсэн.

  • Идэр голын сав газрын УННМТ-ний төсөл хийгдсэн.
  • 2014 онд БОНХЯам сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөөг батлах юм.

Тайланг татаж авах

Document Actions