You are here: Home / ҮР ДҮН / Сав газар дах загасны амьдрах орчны судалгааны загварчлал

Сав газар дах загасны амьдрах орчны судалгааны загварчлал

“Загас агнуурын судалгааны төв”, Байгалийн салбар
Энэ судалгаагаар Байгаль нуурын сав газар дах усан орчны амьтад төвлөрсөн гол цөм газруудыг тодорхойлж оруулахын зэрэгцээ элэгдэл доройтолд орж буй сав газруудыг илрүүлсэн байна. Одоо байгаа тусгай хамгаалалттай газар нутаг, биологийн төрөл зүйл, боловсруулах үйлдвэрээс загасны амьдрах орчин, түүний төрөл зүйлийн тархалт, үржин тархах нөхцөл байдал зэрэгт үзүүлж буй нөлөөллийн талаар орон зайн дүн шинжилгээ хийсэн. Загас амьдрахад тохиромжтой орчны талаар судалгаа, зураглал болон загас арилжааны талаарх зөвлөмжийг оруулсан байна.
Document Actions