You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын шим мандлын дархан цаазат газрын биологийн олон янз байдлыг хэвээр хадгалах асуудлыг харгалзан үзсэн эко-аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөр

Байгаль нуурын шим мандлын дархан цаазат газрын биологийн олон янз байдлыг хэвээр хадгалах асуудлыг харгалзан үзсэн эко-аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөр

Ашгийн бус түншлэл «Байгаль нуурын эко-аялал жуулчлалын ассоциаци» (ОХУ)

Байгаль нуурын шим мандлын дархан цаазат газрын эко-аялал жуулчлалын нөөц бололцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ДЦГ-ын удирдлага мөн Буриад улсын болон Эрхүүгийн тэргүүлэх зэргийн туроператоруудтай зөвшилцөн батлуулсан эко-аялал жуулчлалын цогц хөтөлбөрийг боловсруулсан юм. Танилцуулга, агуулгын бүлэг, аяллын технологи ба санхүүгийн карт, аялал тус бүрийн зураг, видео бичлэг зэргийг агуулсан аялал жуулчлалын цогц бүтээгдэхүүнийг орос ба англи хэлээр гаргасан. Аялал жуулчлалын хөтөлбөрт үндэслэн ДЦГ-ын аялал жуулчлалын сайтын дизайн ба мэдээллийн агуулгын бүтцийг боловсруулсан.

Тайлан татах

Document Actions