You are here: Home / Төсөл / Үр дүн ба тайлан

Үр дүн ба тайлан

File"Байгаль нуурын төсөл 2012 - 2015 үр дүн ба үйл явдал"
File"Байгаль нуурын төсөл 2012 - 2014 үр дүн ба үйл явдал" товхимол
File"Байгаль нуурын төсөл 2012 - 2013 үр дүн ба үйл явдал" товхимол
"Байгаль нуурын төсөл 2012 - 2013 үр дүн ба үйл явдал" товхимол
НҮБХХ-ийн 2015 оны тайлан
НҮБХХ-ийн 2014 оны тайлан
НҮБХХ-ийн 2013 оны тайлан
НҮБХХ-ийн 2012 оны тайлан
Дунд шатны үнэлгээ
ХДОДШ анхны зөвлөгөөн
ХДОДШ хоёрдугаар зөвөлгөөн
TE
Terminal Evaluation
Газрын доорх усны талаарх анхны хурал
Газрын доорх усны хоёрдугаар хурал
Хэвлэл
Зөвлөхүүдийн тайлан
Байгаль орчны Атлас
File008 - Сэлэнгэ - бентик бүс
RFQ_EMO_2012-008,Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир - бентик бүсийн эрүүл байдлыг судлах
File009 - Сэлэнгэ мөрний ус
RFQ_EMO_2012-009, “Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир дэх усны чанарын талаарх асуудлын судалгаа ”
File011 - Загварчлал боловсруулахад шаардагдах мэдээллийн сан
RFQ_EMO_2012-011, “Байгаль нуурын сав газарт усаар дамжих бохирдуулагч бодисын зөөгдлийн загварчлал боловсруулахад шаардагдах мэдээллийн сан байгуулах.
File012 - Мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр (ENG)
RFQ_EMO_2012-012, "Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр"
File012 - Мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр (RUS)
File012 - Мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр (MNG)
File013 - (тайлангийн төсөл), Малын сэг, зэм устгах стратеги
RFQ_EMO_2012-013, “Малын сэг, зэм устгах стратеги"
File014 - БНБНГ-ын аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
RFQ_EMO_2012-014, «Байгаль нуурын биосферийн нөөц газрын аялал жуулчлалын төлөвлөгөө»
File016 - ОХУ-д зориулсан БНМТ-ийн Концепци
RFQ_EMO_2012-016, “Байгаль нуурын Мэдээллийн Төвийн Концепци(БНМТ)”
File021 - Экологийн боловсролын төлөвлөгөө Буриад улс
RFQ_EMO_2012-021, “Экологийн болосролыг сайжруулах төлөвлөгөө(Буриад улс)”
File021 - Экологийн боловсролыг дээшлүүлэх төлөвлөгөө
RFQ_EMO_2012-021, “Экологийн боловсролыг дээшлүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө”
File021 - Экологийн сургалтын Хөтөлбөр
RFQ_EMO_2012-021, “Экологийн боловсролыг сайжруулах хөтөлбөр" (Забайкальски край)”
File027 - Мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр ба халуун цэгүүдийн үнэлгээ (Монгол)
RFQ_EMO_2012-027, “Усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрийг боловсруулж ХДОДШ-нд зориулсан халуун цэгүүдийн анхны үнэлгээг дуусгах”
File028 - Эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх ОХУ
RFQ_EMO_2012-028, “Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх кампанит ажил"
File029 - Монголд зориулсан БНМТ-ийн Концепци
RFQ_EMO_2012-029, “Монголд зориулсан Байгаль нуурын Мэдээллийн Төв(БНМТ)-ийн Концепци ”
File030 - Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх
RFQ_EMO_2012-030, “Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх ба Хатгал тосгонд усны ариун цэврийн бүс байгуулах"
File032 - (тайлан урьдчилсан байдлаар), Забайкальскийн Байгалийн Цогцолбор Газрын Аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
RFQ_EMO_2012-032, «Забайкальскийн Байгалийн Цогоцлбор Газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө»
File012, 027 - Мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр
Хоёр тендерийн хүрээнд боловсруулсан мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр
File009 - Нэгдсэн тайлан (ОРОС)
File009 - Нэгдсэн тайлан (АНГЛИ)
File008 - Товч тайлан (ОРОС)
File008 - Нэгдсэн тайлан (ENG)
FileБНУББНГ-ын нэгдсэн дүгнэлт
File014 - Аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх төлөвлөгөө
File014 - Дархан Цаазат газарт үзүүлэх аялал жуулчлалын нөлөөлөл
File061 - эко аялал жуулчлал, дугуй ширээний ярилцлага.pdf
File061 - Оролцогч талуудад зориулсан сургалт df
File032 - Забайкальскийн Байгалийн Цогоцлбор Газарт зориулсан аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
File055 - УЗХБ ба УЗОББ товхимол
File055 - УЗХБ ба УЗОББ товхимол монгол хэл дээр
File 035 - Эрэг орчмын цэвэрлэгээ
File 038 - Усны чанарын хяналтын харьцуулалт (Монгол)
File 039 - Усны чанарын хяналтын харьцуулалт (Орос)
File 040 - Загвар боловсруулах
File 041 - Туршилтын төсөл Джида, ОХУ
RFQ/EMO/2013-041 (IWC-00078317) «Уул уурхайн хаагдсан Джидински үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах»,
File 042 - Туршилтын төсөл, Холодниниски орд газар, ОХУ
Тендер RFQ_EMO_2013-042 «Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах »
File044 - Эко- зөрөг Янжима
Тендер RFQ_EMO_2013-044 «...Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янжима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах»
File Холбински туршилтын төсөл, ОХУ
File065 - Хушин ойн жим
Тендер RFQ_GPSO_2013-065 (IWC-78317) “Хушин ойн жим” Эко аяллыг өргөжүүлж түүнд зориулсан иж бүрэн ургамал судлах аяллын хөтөлбөрийг Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Дархан Цаазат Газарт зориулан боловсруулах, Танкой, БНБУ, ОХУ"
File загасны амьдрах орчин
RFQ_GPSO_2013-063 "ОХУ, Байгаль нуурын дэд сав газар дах гол нэр төрлийн загасны тархалтын загвар"
File045 - Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулсан эко-аялал
Тендер RFQ_EMO_2013-045 «Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулсан иж бүрэн эко-аяллын багц -
File 061 - Дугуй ширээний ярилцлага ба сургалт.pdf
File УЗХБ ба УЗОББ товхимол, сургалт
File 048 - БНМТ Экологийн атлас , Орос (урьдчилсан байдлаар).pdf
File059 “Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх
File010 - Эг дэд сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)
File010 - Идэр голын дэд сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол).pdf
File010 - Орхон-Сэлэнгэ дэд сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол).pdf
File 062 - Ушканьи, Подлеморье (тайлан урьдчилсан байдлаар).pdf
File047 - Газрын зураг ба тодорхойлолт (Mонгол)
FileГазрын зураг ба тайлбар
FileГазрын зураг ба тайлбар (Орос)
ЮНЕСКО
FileЮНЕСКО Газрын доорх ус Эцсийн тайлан Англи
FileЮНЕСКО Газрын доорх ус Эцсийн тайлан Мон
FileЮНЕСКО Газрын доорх ус Эцсийн тайлан Орос
File066 - Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрөн Эрэг орчмын цэвэрлэгээ
File068 - Интеркалибраци Орос
File069 - Интеркалибраци (Монгол)
File070 - Байгаль нуурын эрдэнэс зөвөлгөөн
File072 - Дархлагдсан эрдэнийн хэлхээ Кино (концепци, техникийн тайлан)
File073 - Дархлагдсан эрдэнийн хэлхээ сэтгүүл (зөвхөн гарчиг)
File074 - Шувуу ажиглах сургалт (техникийн тайлан)
File077 - уул уурхайн туршилтын төсөл (Никольск)
File079 - Монголын хээрийн ажил
File080 - Сорожийн тохой (техникийн тайлан)
File081 - Байцаагч нарт зориулсан зөвөлгөөн
File082 - Ханхойн эрэг, Хобой хошуу
File083 - Эг голын цэвэрлэгээний ажлын тайлан
File084 - Олон улсын усны менежментийн сургалт
File036 - Цутгалын мониторинг (техникийн тайлан, 4ул.-2014)
File040 - Загвар
File047,048 - Газрын зургийн жагсаалт
File050 - Төлөв байдлын 2 жил тутмын тайлан (Орос)
File045 - Эко аяллын багц
File062 - Ушканьи арлууд, эко - аялал жуулчлалын төлөвлөгөө.pdf
File"Байгаль нуурын ертөнц" сэтгүүл - тусгай дугаар англи хэлээр
File"Байгаль нуурын ертөнц" сэтгүүл - тусгай дугаар орос хэлээр
Конференци
File060 - Усны нэгдсэн менежментийн үр ашгийн үнэлгээ (эцсийн тайлан, OECD)
File080 - Сорожийн тохой
RFQ No: RFQ_GPSO_2014_080 (IWC-78317) Сорожийн тохойд зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлал ба амралт зугаалгын төлөвлөгөө, Өвөр Байгалийн БЦГ, Буриад, ОХУ
File082 - Хобойн хошуу, Ханхойн эрэг
RFQ No: RFQ_GPSO_2014_082 (IWC-78317) Хобойн хошуу ба Ханхойн эрэг болон Ханхойн эрэг дахь ТХГ; ОХУ-ын Эрхүү мужийн "Заповедное Прибайкалье" ТХГ-т биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
File085 - Water balance projection
File086 - Investing in Baikal, film
Document Actions
Navigation
« July 2024 »
July
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031