You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_EMO_2013-042 «Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр

Тендер RFQ_EMO_2013-042 «Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр

Document Actions