You are here: Home / Тендер / Тендер RFQ_GPSO_2015_085 (IWC-78317) “цаг уурын хэлбэлзэл ба ус ашиглалтад орж буй шинж чанарын өөрчлөлтийн хувьд хил дамнасан Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны балансад урт хугацаанд орж буй өөрчлөлтийн урьдчилсан үнэлгээ”; материал авах: 2015 -02- 09-19

Тендер RFQ_GPSO_2015_085 (IWC-78317) “цаг уурын хэлбэлзэл ба ус ашиглалтад орж буй шинж чанарын өөрчлөлтийн хувьд хил дамнасан Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны балансад урт хугацаанд орж буй өөрчлөлтийн урьдчилсан үнэлгээ”; материал авах: 2015 -02- 09-19

Document Actions