You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_EMO_2013-038 «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гидрохимийн мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (Монгол)», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр

Тендер RFQ_EMO_2013-038 «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гидрохимийн мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (Монгол)», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр

Document Actions