You are here: Home / Тендер / 2012

2012

FileRFQ_EMO_2012-029
“Монголд зориулсан Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн концепци”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 17-ноос 9 сарын 7-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-030
“Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх, Хатгал тосгонд усны эрүүл ахуйн бүс байгуулах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 17-ноос 9-р сарын 7-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-006
Оросын Холбооны Улсын хэсгийн урьдчилсан Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг хянан засах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-аас 5-р сарын 31-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-007
Монгол Улсын хэсгийн урьдчилсан Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг хянан засах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 31-ний өдөр
FileRFQ/EMO/2012-008
“Сэлэнгийн бэлчир дэхь амьдрах орчин ба голын ёроолын эрүүл ахуйн судалгаа”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 31-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-009
“Сэлэнгийн бэлчир дэхь Усны Чанартай холбоотой асуудлын талаархи судалгаа” ”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-010
Суурь судалгаа хийх ба дэд сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний эхний хувилбарыг боловсруулах– Монгол улс”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-011
“Байгаль нуурын сав газрын бохирдуулагч бодисийн тээвэрлэлтийн симуляци, загварчлалын талаархи мэдээллийн сан байгуулах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-012
“Байгаль нуурын сав газрын усны чанарын мониторингийн нэгдсэн хөтөлбөр”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-013
“Малын сэг зэмийг устгах стратеги”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-014
“Байгаль нуурын Улсын Биосферийн Нөөц Газарт Эко Аялал Жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 6-р сарын 14-нөөс 25-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-016
“Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн Концепци”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 25-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-021
“Экологийн Боловсролыг Сайжруулах Төлөвлөгөө”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 31-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-027
“Байгаль нуурын Монголын хэсгийн сав газарт усны чанарын мониторингийн нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах ба бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээний эхний хувилбарыг дуусгах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 6-р сарын 04-нөөс 14-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-028
Байгаль нуур болон Сэлэнгэ мөрний эрэг хавийн газрыг цэвэрлэх кампанит ажил”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 6-р сарын 28-наас 7-р сарын 09-ний өдөр
FileRFQ_EMO_2012-031
"Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн мэдээлэл солилцох протокол ОХУ", өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 31-нээс 9-р сарын 27-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-032
Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн төрөл зүйлд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 31-нээс 9-р сарын 27-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-034
“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Курумкан дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 11-нээс 10-р сарын 03-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-033
.“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Баргуужин дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 21-нээс 10-р сарын 11-ний өдөр.
Document Actions