You are here: Home / ҮР ДҮН / Сэлэнгэ мөрний усны чанар, бохирдлыг Хараа голын жишгээр үнэлэх, Сэлэнгэ мөрний сав газрын хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн үнэлгээ, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлборийн тойм

Сэлэнгэ мөрний усны чанар, бохирдлыг Хараа голын жишгээр үнэлэх, Сэлэнгэ мөрний сав газрын хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн үнэлгээ, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлборийн тойм

НҮББШУСБ-ын Усны Хэлтэс – Олон улсын ус судлалын хөтөлбөр (IHP)
  • Хот суурин газар ба үйлдвэрийн бохир усны талаарх мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх;
  • Хот суурин газар, үйлдвэр, уул уурхайн үйл ажиллагаанаас гарсан бохир усыг цэвэрлэх, хот суурин газрын ус хангамж, ариун цэврийг сайжруулах талаар нэгдсэн арга хэмжээ боловсруулах бодлогын зөвлөмж;
  • Усны чанар, экосистемийн эрүүл байдал, чанарыг сайжруулах арга хэмжээг үндэсний бодлого, төлөвлөлтөнд тусган оруулах талаар хэрэглэж болох арга хандлагын талаар зөвлөмж гаргасан;
  • Усны бохирдлоос хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлж болох нөлөөллийн талаар бодлого боловсруулагч, орон нутгийн захиргаа, үйлдвэрлэл эрхлэгчид, олон нийт, ард иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах;
  • Монгол, ОХУ-ын хилийн усны бохирдлын талаарх хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
  • Мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, асуудлыг зөв бодитой үнэлэх, бодлогын зөвлөмж боловсруулах, сургах арга замаар усны чанарын асуудлыг хариуцдаг үндэсний боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах.

Download

Download Water Quality of Kharaa River Basin in Mongolia

Download Water and Sanitation in Selenge River Basin in Mongolia

    Document Actions