You are here: Home / ҮР ДҮН / Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Эрхүүгийн Улсын Техникийн Их Сургууль

Гүйцэтгэгч: Эрхүүгийн  Техникийн Улсын Их Сургууль

Бүтээгдэхүүн:
  • Оросын ТХГН-ийн тухай хуулийн шинэчилсэн хувилбарын дагуу Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл тогтоогдсон байна;
  • Аялал жуулчлалаас ТХГН-т үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах өнөөгийн аргачлалыг судалсан байна;
  • Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын ТХГН-ийг амралт, зугаалгын зорилгоор ашиглах концепцийн баримт бичгийг боловсруулсан байна;
  • Аялал жуулчлалаас Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын төрөл бүрийн экосистемд үзүүлэх нөлөөллийн урьдчилсан судалгааг (ТХГН, Орчны бүс, тээврийн коридор) хийсэн байна.
  • Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө(байж болох ачааллын даацыг харгалзан үзэх) боловсруулсан байна.
  • Байгаль нуурын сав газрын ТХГН-ийн (Байкальск, Байкало-Ленски, Баргуужин, Забайкальск, Джерсински) ХЗ-дын ажилтнуудад зориулсан сургалт, семинар зохион байгуулсан байна.

 

Төлөвлөгөө татаж авах

    Document Actions