You are here: Home / Мэдээ / Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаарх хурал

Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаарх хурал

Төслийн үр дүнгийн нэг хэсэг болох Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр(СҮАХ) боловсруулах ажлын уулзалт 2014 оны 3-р сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хотод болов.

Энэ үр дүнд хүрэх ажлын явцад Орос ба Монголын хамтран хэрэгжүүлэх Үйл Ажиллагааны Стратеги Хөтөлбөр бэлэн болох юм.  Хүний сайн сайхан байдалд хэрэгцээтэй усан экосистемийн үндсэн үүргийг  олон төрлийн бодлого ба эдийн засгийн салбаруудад дэмжих биологийн олон янз байдлын менежментийн зорилгыг Байгаль нуурын СҮАХ-т тусган оруулах юм.

Энэхүү СҮАХ-ийн дүнд хил дамнасан сав газрын экосистем нэгдсэн нэг стратеги баримтлах юм.

 

 

Document Actions