Home
Гадаргын ус-газар доорх усны харилцан үйлчлэл ба газар доорх уснаас хамаарал бүхий Байгаль нуурын сав газрын экосистем зэргийг агуулсан  газар доорх усны нөөцийн үнэлгээний ХДОДШ-нд оруулах хувь нэмэр